ÅBENT I DAG 10 - 21
Under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Årsrapport 2009

Hent ARoS Årsrapport 2009 (.pdf)

BERETNING/STATUS 2009

Regnskabsåret 2009 var et overgangsår med mange omlægninger på vej mod økonomisk stabilitet parret med et nyskabende udstillingsprogram. Det var samtidig et år, hvor museet skulle fejre sit 150 års jubilæum d. 6. januar og bidrage til, at Århus kunne markere 100-året for landsudstillingen i 1909.

Hen over året kom museet under økonomisk pres og likviditetsproblemer. Turbulensen og måske faren for museets manøvredygtighed medførte imidlertid af mange årsager en markant ændring i museets politik og strategi:

Handlingsplaner med endnu hårdere besparelser end nogensinde før blev indført med omgående virkning, og udstillingspolitikken blev lagt om. Med hjælp fra Århus Kommune samt fra konsulenterne Deloitte blev hele organisationen i endnu højere grad end tidligere kulegravet.

Deloitte-rapportens hovedkonklusioner var ifølge ARoS-bestyrelsens sammenfatning:

• Benchmarkingen har påvist, at ARoS er lige så effektivt som de to andre museer, der sammenlignes med, og at vi har et veldrevet museum.

• Museet har et strukturelt underskud på 3 mio. kr.


ARoS konkluderede i forlængelse heraf:

• Alle muligheder skal overvejes for at nå balance i regnskabet fremover.

• Herunder skal der navnlig fokuseres på flere indtægter/indtjeningskilder og på en bedring af økonomien ved særudstillinger.

Både før og efter sommerens turbulens og krav om genopretning af museets økonomi var det økonomiske mønster relativt enkelt: Gennem en skarp budget- og ressourcestyring ved både medarbejdere og på ledelsesplan blev udgifterne holdt nede, og således blev fx energiudgifterne for femte år i træk lavere end det foregående år. Desuden gennemførte museet igen interne analyser af udgiftsområder (udstillingsopbygning, forsikring, lagerleje, pladsudnyttelse m.v.), hvilket medfører lavere udgifter.

Indtægterne var imidlertid lavere end budgetteret på alle museets profitcentre dvs. de interne indkomstgenererende funktioner - navnlig før, men også efter budgetrevisionen i august 2009. Især indtægterne fra entré og ARoS Klubben blev ramt hårdt af den faldende tiltrækningskraft til museets aktiviteter.

Fra d. 4. maj 2009 har museet ligeledes i varierende grad mistet indtjening, idet de omfattende forstærkningsarbejder inde i museet til forberedelse af Olafur Eliassons værk Your Rainbow Panorama har medført lukkede gallerier, reduktion i restaurantens areal og på trods af forbilledligt samarbejde: Lejlighedsvis borestøj til gene for såvel arrangementsgæster som almindeligt publikum.

Konklusionen for 2009 har overordnet været, at ARoS i både tredje og fjerde kvartal opnåede overskud på regnskabet. Det i august reviderede budget for 2009 på minus 1,9 mio. kr. er således reduceret til et markant mindre underskud på 927.172 kr.

Underskuddet er dermed klart mindre end forventet, og resultatet af andet halvår er dermed de første stadier på en konkret opretning af museets økonomi. I forlængelse heraf er det derfor glædeligt og delvis som forventet, at også den økonomiske udvikling siden 1. januar 2010 i skrivende stund har været markant positiv.

...MEN KUNSTEN VAR MARKANT - BÅDE UDE OG INDE!

ARoS nåede i 2009 ud til flere mennesker end nogensinde før i sine 150 år! Anledningen var museets bidrag til hundredeåret for Landsudstillingen i form af medansvar for projektet Sculpture by the Sea - Aarhus Denmark. Siden januar 2008 havde navnlig museets ledelse arbejdet intenst med at forberede projektet - efter idé og opdrag af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary og i tæt samarbejde med borgmesteren og diverse organer under Århus Kommune.

Sculpture by the Sea - Aarhus Denmark fandt sted i juni måned 2009 og med anslået over 600.000 besøgende blev den ikke kun museets, men også Århus' bedst besøgte begivenhed nogensinde. De forskelligartede kunstværker, kongehusets opbakning, den unikke placering ved Århusbugten, arrangørernes engagement og det strålende vejr medførte en usædvanlig kulturbegivenhed og uhørt høj succes, som byråd, århusianere og gæster glæder sig til at gense i 2011.

På det øvrige kunstneriske område var der igen i 2009 generelt flotte anmeldelser af særudstillingerne:

• Enter Action (5 hjerter i Politiken, 5 stjerner i Århus Stiftstidende, 4 stjerner i Jyllands-Posten)

• Happy Birthday (5 stjerner i Børsen og Århus Stiftstidende, 5 hjerter i Politiken, 4 stjerner i Jyllands-Posten og 3 stjerner i Berlingske Tidende)

• Jeppe Hein (4 hjerter i Politiken, 4 stjerner i Jyllands-Posten, 3 stjerner i Århus Stiftstidende og ros fra Smagsdommerne )

ARoS gennemførte derudover en række mindre udstillinger, primært i Vestgalleriet og også med pæn kritik: 150 års jubilæumsudstillingen, Lars Arrhenius, Ib Geertsen, arkitektur-udstillingen BIG (Bjarke Ingels) samt Per Kirkeby-arkivet.

På Juniormuseet var der også i 2009 livlig aktivitet, dels med særudstillinger med henholdsvis plakater, årets pressefotos og Stygge Streger, dels med juniorværksted, kunstskole og kunstarrangementer for børn.

Endelig opstillede Jeppe Hein og ARoS i byrummet 10 "interaktive" bænke.

ORGANISATORISK

På det organisatoriske og personalemæssige område blev ARoS i 2009 præget af ændringer: Styrket fordi de interne kommunikationsformer blev yderligere konsolideret, og - konkret - fordi der blev foretaget omstruktureringer af arrangementsafdelingen, med markante resultater til følge.

Og svækket fordi den nyudnævnte overinspektør først var på barsel og derefter blev direktør på Kunsten i Aalborg. Af økonomiske årsager er stillingen som overinspektør endnu ikke genbesat, og den øverste ledelse udgøres derfor igen af tre personer: Én direktør og én repræsentant for hver af organisationens to ikke-kunstfaglige søjler: Kommunikation & Branding samt Restaurant, Administration, Salg & Service.

Som det fremgår af ovennævnte har Art Restaurant og Café siden 1. februar 2009 været integreret i ARoS' organisation. Museet havde igennem 2008 arbejdet på at finde en ny forpagter til Art Restaurant og Café. Det var kort inden overdragelsesdatoen 1. februar 2009 ikke lykkedes at opnå et acceptabelt bud - trods mange forhandlinger med potentielt interesserede. Dette skyldtes især usikkerhed omkring de fysiske gener af det kommende byggeri af Your Rainbow Panorama. Derfor valgte museet i januar 2009, at man i en (nu forlænget) periode selv ville stå for driften af restaurant og café. Overgangen til egen drift var ressourcekrævende, men har indtil videre været en succes.

Som indeholdt i museets Vision 2015 fra august 2007 har museet i samarbejde med Ledernes Kompetencecenter gennemført en intern uddannelse af afdelingsledere og inspektører (fem moduler igennem ét år). Sidste modul blev afviklet i 2009, hvorefter ledelsen blev briefet af konsulenten om seminarets konklusioner.

Det er for fjerde år i træk lykkedes at få medarbejdernes overarbejdsbank reduceret, således at tallet per 31. december 2009 var det laveste i ARoS' historie. Personalets korttidssygefravær ligger fortsat relativt lavt. Tre medarbejdere var i 2009 ramt af langvarig sygdom, hvoraf én har måttet afskediges.

Bestyrelsens formand Jørgen Dissing gik i juni 2009 af og blev erstattet som formand af den hidtidige næstformand Carsten Fode, der formelt blev valgt til formand for bestyrelsen d. 23. juni 2009.

2010 OG FREMEFTER: MED KURSÆNDRINGER TIL OVERSKUD

ARoS' ledelse er særdeles opsat på, at den indhentede erfaring og de dermed forbundne kursændringer vil sikre et overskud på resultatopgørelsen for 2010 - eller i det mindste en 0-løsning. 2010-budgettet indeholder derfor en yderligere beskæring af udgifterne samt en markant nedjustering af indtægterne i første halvår.

Årsagen er i nogle tilfælde strukturelle ændringer, besluttet i forbindelse med spareplanerne fra sommeren 2009: Synlig og vigtig er ikke mindst ændringen i udstillingsprogrammet, hvorefter museet dels forlænger de store særudstillinger fra normalt tre til nu cirka fem måneder, dels har introduceret et nyt spor i sin udstillingsprofil: ARoS Classic.

ARoS opererer nu med tre parallelle udstillingsspor:

• International nutidskunst i det store særudstillingsgalleri

• ARoS Classic, der tager afsæt i museets egen samling (i galleriet på niveau 6)

• Ung nutidskunst/eksperimenterende projekter (i Vestgalleriet)

Sporændringen er sket efter en intern modningsproces, men også i forlængelse af blandt andet drøftelserne med Deloitte over sommeren 2009. På denne måde sigter museet mod at øge sin appel, ligesom vi ved at sætte samlingen i spil både skaber forskning, udnytter egne styrker og gør dem levende!

De første tre klassiske udstillinger er planlagt således: Jorn International, Dansk Modernisme og Guldalderen. Hver er planlagt til at åbne i januar, henholdsvis 2011, 2012 og 2013.

På grund af det krævende og omfattende forarbejde tegner Your Rainbow Panorama først til at blive indviet i efteråret 2010. Årsagerne til forlængelsen af processen har bl.a. været en raffinering af kunstnerens kreative forslag, de ingeniørmæssige problemer i forbindelse med de vand- og lodrette belastninger samt den hermed forbundne fordyrelse af projektet.

NÅR Your Rainbow Panorama endelig er åbnet, hersker der ingen tvivl om, at den bliver ARoS' nye trækplaster og et markant vartegn for Århus. En sådan trækkraft er også afgørende nødvendig for museet, idet 2010-budgettets beskæring af udgiftssiden (navnlig vedrørende udstillinger og vedligeholdelse af bygning) bør suppleres med en forhøjelse af indtægterne.

Ifølge budgettet for 2010 burde Your Rainbow Panorama allerede fra juli 2010 have medført øgede besøgstal, hvilket i skrivende stund ikke bliver muligt.

Heldigvis har andre initiativer - især muligheden for at vise Jacob Holdts udstilling Tro, håb og kærlighed (udlånt af Louisiana) og særudstillingen I Love You - betydet, at såvel besøgstal som indtjening i skrivende stund ligger markant over periodens budgetter, således at en eventuel forsinkelse af Your Rainbow Panorama på nogle få måneder ikke bør rokke ved den generelle optimisme hos museets ledelse.

Museets likviditetsbudget og likviditetsstyring var i 2009 genstand for særlig opmærksomhed, først internt og senere eksternt som følge af museets likviditetsproblemer. ARoS likviditetsbudgetterer nu rullende 12 måneder frem - modsat den hidtidige praksis, hvor likviditetsbudgettet fulgte kalenderåret. I praksis forelægges det nu i forbindelse med kvartalsregnskaberne samt fortsat med budgettet.

Under alle omstændigheder har likviditetsstyringen naturligvis som altid høj prioritet. Museet har i skrivende stund en udmærket likviditet, men det kan ikke udelukkes, at denne vil komme under et vist pres ultimo 2010. Museet vil derfor uden tvivl i andet halvår af 2010 som førhen skulle udnytte trækningsretten hos Århus Kommune, jævnfør Århus Kommunes tilladelse fra henholdsvis 2003 og 2005.

Museet har ifølge bestyrelsesbeslutning d. 27. november 2009 med virkning fra 2010 indført et nyt afskrivningsprincip, der betyder, at større investeringer afskrives efter en vurdering af aktivernes forventede brugstider. Fordelene er blandt andet, at museet bedre kan foretage de rigtige og nødvendige investeringer, når en investering udgiftsføres over flere år, og at budgetter og regnskaber alt andet lige vil være mere retvisende.

Jens Erik Sørensen
Museumsdirektør, mag. art.

©ARoS 2017